මුල් පිටුව

විදුලොවින් වෙබ් සඟරාව පරිශීලනය කරන දස දහස් ගණන් වූ පාඨක පිරිස අතරට එකතු වූ ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු. විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය ගැන නව දැනුම සොයන ඔබට මේ වෙබ් සඟරාවෙන් අලුතින් යමක් ඔබගේ දැනුමට එකතු කර ගැනීමට හැකි වෙතැයි අපේක්ෂා කරමු.

සමාජයීය දැනුම් පද්ධතිය ඉහල නංවමින් සහ විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය කෙරෙහි උනන්දුවක් සමාජයේ ඇති කරමින් නවෝත්පාදන ආර්ථිකයක් තුළින් තිරසාර සංවර්ධනයක් උදෙසා පිය මැනීමට අවශ්‍ය බිම් මට්ටමේ සැකසුම ගොඩ නැගීමට ගන්නා පර්යේෂණාත්මක උත්සාහයකි මෙම විදුලොවින් ව්‍යාපෘතිය. මේ සඳහා ඔබට ඔබගේ දැනුමින්, ශ්‍රමයෙන් සහ සංවිධාන ශක්තියෙන් දායක වෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා කැමති නම්, ලියන්න vidulowin.lk@gmail.com ඊමේල් ලිපිනයට.