ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

මුල් පිටුව

විදුලොවින් වෙබ් සඟරාව පරිශීලනය කරන දස දහස් ගණන් වූ පාඨක පිරිස අතරට එකතු වූ ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු. විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය ගැන නව දැනුම සොයන ඔබට මේ වෙබ් සඟරාවෙන් අලුතින් යමක් ඔබගේ දැනුමට එකතු කර ගැනීමට හැකි වෙතැයි අපේක්ෂා කරමු.

සමාජයීය දැනුම් පද්ධතිය ඉහල නංවමින් සහ විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය කෙරෙහි උනන්දුවක් සමාජයේ ඇති කරමින් නවෝත්පාදන ආර්ථිකයක් තුළින් තිරසාර සංවර්ධනයක් උදෙසා පිය මැනීමට අවශ්‍ය බිම් මට්ටමේ සැකසුම ගොඩ නැගීමට ගන්නා පර්යේෂණාත්මක උත්සාහයකි මෙම විදුලොවින් ව්‍යාපෘතිය. මේ සඳහා ඔබට ඔබගේ දැනුමින්, ශ්‍රමයෙන් සහ සංවිධාන ශක්තියෙන් දායක වෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා කැමති නම්, ලියන්න .

සම්පත් දායකත්වය සඳහා කෙරෙන විවෘත ඇරයුමයි

විදුලොවින් යනු අප සමාජයේ විද්‍යා හා තාක්‍ෂණික දැනුම ඉහල නැවීමට සහ විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය ප්‍රචලිත කිරීම මුලිකවම අරමුණු කරගත් පර්යේෂණාත්මක ව්‍යාපෘතියකි. එබැවින්, ඔබේ දැනුමින් සමාජය පෝෂණය කරන්නට විදුලොවින් හා සම්බන්ධ වන්නට ඔබට ගෞරවයෙන් ඇරයුම් කරමු. මෙමගින්, විදුලොවින් වටා එකතු වී සිටින දස දහස් ගණනක් වූ විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණයට ඇලුම් කරන පාඨක පිරිසකගේ සහ සමස්ත සමාජයේ තාක්‍ෂණික සාක්ෂරතාවය ඔප්නැංවීමේ මහඟු කාර්යයට ඔබට දායක විය හැක.වැඩි විස්තර