ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

අධ්‍යාපනික වීඩියෝ

Toyota FCV
ටොයෝටා සමාගමේ හයිඩ්‍රජන් කාරය ගැන තොරතුරු බිඳක්….
ඔබේ වැඩි දැනුම සඳහා විඩියෝවේ අවසානයට අපි මිට පෙර ඉදිරිපත් කළ ලිපියකුත් එකතු කළා.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.