ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

ගැටළු අංක 02

1

2.  Nov 30 - 2013

පිළිතුර
මීට වසර a ප්‍රමාණයකට පෙර ශිලාගේ මවගේ වයස ශිලාගේ වයස මෙන් 3ගුණයක් වී යයි ගනිමු.
එවිට ශීලාගේ මවගේ වයස = 80 – a
ශීලාගේ වයස = 54 – a

ශිලාගේ මවගේ වයස = ශිලාගේ වයස x 3
80 – a = 3(54 – a)
a = 41
මේ අනුව මිට වසර 41කට පෙර ඉහත අවස්ථාව ඇති වී ඇත.
එවිට ශිලාගේ වයස = 54 – 41 = 13

Leave A Reply

Your email address will not be published.