ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

ගැටළු අංක 03

7

3.  Dec 01 - 2013

පිළිතුර
මෙහි පහත රටාව ඇත.
(a + b)a – a = c
උදාහරණ ලෙස පහත අවස්ථා සලකන්න.
a=2 , b =3
(a + b)a – a = (2 + 3)2 – 2 = 10 – 2 = 8

a=3 , b =7
(a + b)a – a = (3 + 7)3 – 3 = 30 – 3 = 27

මේ අනුව a = 7, b = 8  විට
(a + b)a – a = (7 + 8)7 – 7 = 105 – 7 = 98
එබැවින් පිළිතුර = 98

(මෙය විසඳිය හැකි එකම ක්‍රමය මෙය නොවේ. පිළිතුර ලබා ගත හැකි නම් කුමන ක්‍රමයක් අනුගමනය කළද ගැටළුවක් නැත)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.