ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

නගරබද අනතුරු වලකන සිටි සේෆ්ටි (City Safety)

21

මාර්ග අනතුරු වලින් බහුතරයක් සිදුවන්නේ ඉතාම තදබද සහිත නගරබද මාර්ග වලදී ය. එනම්, වාහනය අඩු වේගයෙන් ධාවනය වන අවස්ථා වලදී. බොහෝ විට මෙවැනි අනතුරු සිදුවන්නේ 30km/h ට වඩා අඩු ධාවන වේග වලදී බව සමීක්ෂණ මගින් තහවුරු කරගෙන ඇත. මෙවැනි අනතුරකින් ජිවිත හානි වැනි බරපතල සිදුවීම් සිදු නොවුනද සැලකිය යුතු තරම් හානියක් වාහනයකට සිදු කිරීමටත්, සැලකිය යුතු මුදලක් සහ කාලයක් නාස්ති කිරීමටත් මෙම අනතුරු සමත් ය. මෙම අනතුරු වලක්වා ගැනීම සඳහා පිලියමක් වොල්වෝ සමාගම විසින් සිය City safety තාක්‍ෂණය හරහා ලොවට හඳුන්වා දී ඇත. මෙම ලිපිය තුලින් එම තාක්‍ෂණය පිළිබඳව කෙටි හැඳින්වීමක් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂිතයි.

City safety යනු අඩු වේග වලදී වාහන එකිනෙක හා ගැටීම වළක්වමින් ස්වයන්ක්‍රියව තිරිංග ක්‍රියාත්මක කරවන පද්ධතියකි. මෝටර් රථ දෙක අතර සාපේක්ෂ වේගය (relative speed) හෙවත් එක වාහනයකට සාපේක්ෂව අනෙක් වාහනයේ වේගය 14km/h ට වඩා අඩු නම් අනතුරක් සම්පුර්ණයෙන්ම වලක්වා ගැනීමටත් එම වේගය 14km/h සහ 31km/h අතර නම් අනතුරින් වන හානිය සැලකිය යුතු පමණින් අඩු කිරීමටත් මෙම තාක්‍ෂණය සමත් ය. සිටි සේෆ්ටි තාක්‍ෂණයේ මුලික අරමුණ නගරබදව සිදුවන අනතුරු වලක්වා ගැනීම බැවින් වාහනය 31km/h ට වඩා වැඩි වේගයෙන් ධාවනය වන විට මෙම පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක නොවේ.

ඔප්ටිකල් සෙන්සර් මගින් වාහනයේ ඉදිරිපස මීටර් 6ක පමණ ප්‍රමාණයක් නිරන්තර නිරීක්ෂණයට ලක් කරන අතර (රූපසටහන 1) ඉදිරියෙන් යන වාහනය නතරකළහොත් හෝ වේගය අඩාල  කළහොත් එයට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට මෙම පද්ධතියට හැකියාව ඇත. එනම්, සිටි සේෆ්ටි සහිත වාහනය ඉදිරියෙන් යන වාහනයේ ගැටීමට යන්නේ නම් සහ රියදුරු විසින් තිරිංග තද කිරීමක් සිදු නොවන්නේ නම්, පාලන පද්ධතිය මගින් ස්වයංක්‍රියව තිරිංග තද කිරීමත් වාහනයේ ත්රෝටල් වෑල්වය වැසීමත් සිදු කරයි.

Figure 1: Volvo City Safety (Image courtesy: www.automotorblog.com)
Figure 1: Volvo City Safety
(Image courtesy: www.automotorblog.com)

මෙම පද්ධතිය ඉදිරියට එන වාහන හෙවත් oncoming vehicles වලට ප්‍රතිචාර නොදක්වයි. එකම දිශාවට ගමන් කරන වාහන දෙකක් අතර ඇතිවන ගැටීම වලක්වා ගැනීම පමණක් සිදු කරයි. එයට හේතුව, නගරබද මාර්ග තදබදයකදී ගැටීම වලට වඩාත්ම ඉඩකඩ ඇත්තේ එකම දිශාවට ගමන් කරන වාහන දෙකක් බැවිනි.

මුලාශ්‍ර http://en.wikipedia.org/wiki/City_safety

ලිපි සම්පාදනය සහ අයිතිය : විදුලොවින්
අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම තහනම්. උපුටා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් admin@vidulowin.lk වෙත ඉල්ලීමක් කරන්න.

Leave A Reply

Your email address will not be published.