ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

Recent Posts

ගෙදරට විදුලිය ගෙදරම හදමු : ස්ථාවර ඉන්ධන කෝෂ තාක්‍ෂණය

මෝටර් රථ සඳහා ඉන්ධනයක් ලෙසින් හයිඩ්‍රජන් භාවිතා කිරීම ඔබට අලුත් ප්‍රවෘතියක් වන්නට විදියක් නැහැ. මේ ගැන බොහෝ තොරතුරු…