ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

Auger boring

19

මේ විඩියෝවෙන් පෙන්වන්නේ auger boring (අර්ගර් බෝරින්) යන්ත්‍රයක ක්‍රියාකාරිත්වය. auger කියල කියනවා ලී ආදිය විදීමට ගන්න බුරුමයට. මෙහි auger එක තමයි ඉස්කුරුප්පුවක් මෙන් ඇති කොටස.

auger boring යන්ත්‍රය බොහෝ විට භාවිතා කරන්නේ පොළව යටින් නල ආදිය යැවීමට. (විශේෂයෙන්ම පොළව මතුපිට ගොඩනැගිලි ආදිය තිබෙන ස්ථානයක). auger boring යන්ත්‍ර ආකාර දෙකක් තිබෙනවා එකක් තමයි unguided, අනෙක guided. මේ වීඩියෝවේ පෙන්වන්නේ unguided auger boring යන්ත්‍රයක්. guided auger boring එකකදී auger එක මගින් ලොකු සිදුර විදීමට පෙර නිවැරදි දිශාව ඔස්සේ කුඩා සිදුරක් විද auger එක නිසි පරිදි එම දිශාව ඔස්සේ යොමු කිරීම සඳහා කොටසක් යන්ත්‍රයේ තිබෙනවා.

මේ විඩියෝවෙන් පෙන්වන්නේ auger boring (අර්ගර් බෝරින්) යන්ත්‍රයක ක්‍රියාකාරිත්වය. auger කියල කියනවා ලී ආදිය විදීමට ගන්න බුරුමයට. මෙහි auger එක තමයි ඉස්කුරුප්පුවක් මෙන් ඇති කොටස. auger boring යන්ත්‍රය බොහෝ විට භාවිතා කරන්නේ පොළව යටින් නල ආදිය යැවීමට. (විශේෂයෙන්ම පොළව මතුපිට ගොඩනැගිලි ආදිය තිබෙන ස්ථානයක). auger boring යන්ත්‍ර ආකාර දෙකක් තිබෙනවා එකක් තමයි unguided, අනෙක guided. මේ වීඩියෝවේ පෙන්වන්නේ unguided auger boring යන්ත්‍රයක්. guided auger boring එකකදී auger එක මගින් ලොකු සිදුර විදීමට පෙර නිවැරදි දිශාව ඔස්සේ කුඩා සිදුරක් විද auger එක නිසි පරිදි එම දිශාව ඔස්සේ යොමු කිරීම සඳහා කොටසක් යන්ත්‍රයේ තිබෙනවා.මිතුරන්ටත් බලන්න share කරන්න ========================================අපේ වෙබ් අඩවිය: www.vidulowin.lkවෙබ් අඩවි නිර්මාණය සහ තාක්‍ෂණ සහය www.ebonetwork.com මිතුරන්ගෙන්.

Posted by විදු ලොවින් – Science & Technology on Monday, February 23, 2015

Leave A Reply

Your email address will not be published.