ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

Boeing 777-200 ගුවන් යානය

13

වේගය ගණනය කිරීමේදී අතපසුවීමක් සිදුවී ඇත. Mach number එකෙන් ඇති වේගය පැයට කිලෝමීටර් වලට පරිවර්තනය කිරීමේදී Mach අගයෙන් (0.84) ගුණ කිරීමට අමතක වීමෙන් වරද සිදුවී ඇත.
1. Boeing 777-200


Leave A Reply

Your email address will not be published.