ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

Boeing 777-200 ගුවන් යානය

2

වේගය ගණනය කිරීමේදී අතපසුවීමක් සිදුවී ඇත. Mach number එකෙන් ඇති වේගය පැයට කිලෝමීටර් වලට පරිවර්තනය කිරීමේදී Mach අගයෙන් (0.84) ගුණ කිරීමට අමතක වීමෙන් වරද සිදුවී ඇත.
1. Boeing 777-200


Leave A Reply

Your email address will not be published.