ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව
Browsing Category

ලොව වටා තොරතුරු

ලොව වටා තොරතුරු

Formula 1 තිරිංග පරික්ෂාව

මෝටර් රථ තරග (කාර් රේස්) සඳහා භාවිතා කරන Formula 1 මෝටර් රථයක තිරිංග පද්ධතිය පරික්ෂා කරන අවස්ථාවක දසුනක් තමයි පහත ඇති වීඩියෝවේ පෙන්වන්නේ. ඔබ දන්නවා ශක්තිය කියන්නේ සංස්ථිතික දෙයක්, එනම් ශක්තිය නිර්මාණය කරන්නවත් විනාශ කරන්නවත් බැහැ- කරන්න…