ගැටළු අංක 07
6 Jan
2014
Written by vidulowin

ගැටළු අංක 07 »

Quiz
1999

මෙහි පහත රටාව ඇත  4 x 5 – 32 = 11

5 x 6 – 52 = 5

එබැවින් 7 x 8

ගැටළු අංක 06
22 Dec
2013
Written by vidulowin

ගැටළු අංක 06 »

Quiz
1820

මෙහි පහත රටාව ඇත 7 + 9 = 16 5 + 4 = 9 එබැවින්, ? + 11 = 25 ? =

ගැටළු අංක 05
15 Dec
2013
Written by vidulowin

ගැටළු අංක 05 »

Quiz
1764

පිළිතුර  888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000 පිළිතුරේ ඇති අටේ ඉලක්කම් ගණන 8කි

ගැටළු අංක 04
15 Dec
2013
Written by vidulowin

ගැටළු අංක 04 »

Quiz
1816

3 x 4 = 12 4 x 6 = 24 5 x 8 = 40 6 x 10 = 60 7 x

ගැටළු අංක 03
4 Dec
2013
Written by vidulowin

ගැටළු අංක 03 »

Quiz
1879

පිළිතුර මෙහි පහත රටාව ඇත. (a + b)a – a = c උදාහරණ ලෙස පහත අවස්ථා සලකන්න. a=2 , b =3 (a

ගැටළු අංක 02
2 Dec
2013
Written by vidulowin

ගැටළු අංක 02 »

Quiz
1806

පිළිතුර මීට වසර a ප්‍රමාණයකට පෙර ශිලාගේ මවගේ වයස ශිලාගේ වයස මෙන් 3ගුණයක් වී යයි ගනිමු. එවිට ශීලාගේ මවගේ වයස = 80

ගැටළු අංක 01
2 Dec
2013
Written by vidulowin

ගැටළු අංක 01 »

Quiz
1801

7 + 9 – 4 = 12

1 + 4 – 1 = 4

6 + 5 – 2 = 9 

පිළිතුර