මොනවද මේ සර්ක්ලිප් (Circlip)?
21 Nov
2016
Written by vidulowin

මොනවද මේ සර්ක්ලිප් (Circlip)? »

පසුගිය Tech Quiz ගැටළුවෙන් ඇහුවේ Circlip එකක් ගැන. ඒ ගැටළුවට බොහෝ දෙනෙක් පිළිතුරු දී තිබුන. ඒ අතරින් සවිස්තරාත්මකව දීල තිබුන පිළිතුරු කිහිපයක් Read more…

Tech Quiz 5 :  Dial Gauge
13 Oct
2016
Written by vidulowin

Tech Quiz 5 : Dial Gauge »

tech_quiz
766

 

 

 

 

 

 

 

Tech Quiz  පස්වෙනි ගැටලුව සහ එයට ලැබුණු පිළිතුරු අතරින් තෝරාගත් පිළිතුරු කිහිපයක්.

1. ජයනන්ද පුෂ්පකුමාර Read more…

Tech Quiz 3: Differential
18 Jan
2016
Written by vidulowin

Tech Quiz 3: Differential »

tech_quiz
1221

Tech Quiz 03 යටතේ ඉදිරිපත් කල ගැටලුව සහ එයට විදුලොවින් පාඨකයින් ලබා දුන්න පිළිතුරු අතරින් තෝරා ගත් පිළිතුරු කිහිපයක් තමයි පහත ඉදිරිපත් කර Read more…

Tech Quiz 2
22 Dec
2015
Written by vidulowin

Tech Quiz 2 »

tech_quiz
963

මෙම ගැටළුවට ලබා දුන් පිළිතුරු අතරින් තෝරා ගත් කිහිපයක් පහත ඇත.

ජයනන්ද පුෂ්පකුමාර රණසිංහ මයික්‍රෝ මීටරය ඉතා නිවැරදිව මිනුම් Read more…

Tech Quiz 1
22 Dec
2015
Written by vidulowin

Tech Quiz 1 »

tech_quiz
563

මෙම ගැටළුවට ලබා දුන් පිළිතුරු අතරින් තෝරා ගත් කිහිපයක් පහත ඇත.

පිළිතුර 1: සජිත් උපේන්ද්‍ර

Read more…