ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

CFM56 ගුවන් යානා එන්ජිම

10

පහත ඡායාරූපයේ තියෙන්නේ CFM56 කාණ්ඩයේ ගුවන් යානා එන්ජිමක විවෘත්ත පෙනුම. (මෙය නිපදවන්නේ CFM International නම් සමාගම මගින් ) Airbus 320, Airbus 340 මෙන්ම Boeing 737 කාණ්ඩයේ ගුවන් යානා වැනි විශාල මගී ගුවන් යානා සඳහා මෙම එන්ජින් භාවිතා කරනවා.
මෙම ගුවන් යානා එන්ජින් High Bypass එන්ජින් ලෙසින් තමයි හැඳින්වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේවට ඉහල bypass ratio එකක් තියෙනවා.CFM 56

Bypass ratio එක කියන්නේ මොකක්ද?
ඔබ දන්නවා ඇති ගුවන් යානයක් ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ එම ගුවන් යානයේ එන්ජින් මගින් ලබා දෙන තෙරපුමෙන් කියන දෙය. මේ විදියට තෙරපුම ලබා දෙන්නේ, එන්ජිම මගින්, එන්ජිම ඉදිරියේ ඇති වාතය එන්ජිම තුලට ඇදගෙන ඉන් පසු ඉතා ඉහල වේගයකින් එන්ජිමෙන් පිටුපසට තල්ලු කිරීමෙන්. එන්ජිම මගින් මෙසේ ඇද ගන්නා වායු දහරාවෙන් යම් ප්‍රමාණයක් එන්ජිමේ දහන කුටීරය තුලදී දහන ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වන අතර ඉතිරි ප්‍රමාණය දහන ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ නොවේ ගමන් කරයි, එනම් එන්ජිම බයිපාස් කරයි. දහනයට සහභාගී නොවන වායු ප්‍රමාණය සහ දහනයට සහභාගී වන වායු ප්‍රමාණයේ අනුපාතය තමයි Bypass ratio ලෙසින් හඳුන්වන්නේ. උදා: දහනය සඳහා 1kg වායු ප්‍රමාණයක් සම්බන්ධ වන විට දහන කුටීරය මග හැර යන වායු ප්‍රමාණය 8kg නම්, එම එන්ජිමේ bypass ratio එක 8:1 කි.
ඉහල bypass ratio එකක් ඇති ගුවන් යානා වල ඉන්ධන කාර්යක්‍ෂමතාවය ඉහල අගයකයි පවතින්නේ. හැබැයි bypass ratio එක ඉහල අගයක් ගන්නාවිට එන්ජිමේ තෙරපුම නම් අඩු වෙනවා. මේ නිසා ක්‍ෂණිකව විශාල තෙරපුමක් අවශ්‍ය ප්‍රහාරක ගුවන් යානා වැනි දේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ අඩු bypass ratio එකක් තියෙන එන්ජිමක්.

Leave A Reply

Your email address will not be published.