ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

CNC Waterjet Cutting

25

මේ විඩියෝවෙන් පෙන්වන්නේ අක්ෂ 5කින් සමන්විත CNC waterjet කැපුම් යන්ත්‍රයක්. මෙහි අක්ෂ පහෙන් අක්ෂ තුනක් සමන් විත වන්නේ ත්‍රිමාණ අවකාශයේ ඇති X, Y සහ Z යන අක්ෂ තුනයි. අනෙක් අක්ෂ දෙක ලෙස ගැනෙන්නේ තිරස් තලයට ඇති ආනතිය සහ Z අක්ෂය වටා කරකැවීම යි. (මෙය 5 degree of freedom චලනයක් ලෙසින් හඳුන්වන්නත් පුළුවන්)

water jet cutting (වෝටර් ජෙට් කටින්) යනු විවිධ වර්ගයේ ද්‍රව්‍ය කැපීම සඳහා භාවිතා කරන කැපුම් ක්‍රියාවලියක්. මෙහිදී සිදු වන්නේ අධික පීඩනයක් යටතේ ඇති අධික වේගයෙන් ගලා යන ජල දහරාවක් මගින් ඇති කරන අධික බලය යොදාගෙන අවශ්‍ය කැපුම සිදුකර ගැනීමයි. ඉතා දෘඩ ද්‍රව්‍ය කැපීමේදී (උදා: වානේ, ගල් වැනි) ජලයට සීරුම් ද්‍රව්‍යයක් (abrasive substance) ද එකතු කරනවා. මෙසේ එකතු කරන සීරුම් ද්‍රව්‍යය නිසා කැපුම පහසු කරවනවා. සීරුම් ද්‍රව්‍ය රහිතව සිදුකරන වෝටර් ජෙට් කටින් ක්‍රියාවලියක් pure waterjet කැපුම් ක්‍රියාවලියක් ලෙසින් බොහෝ විට හඳුන්වනවා.

සාමාන්‍යයෙන් වෙනත් කැපුම් ක්‍රමයක් භාවිතා කර කැපුමක් සිදු කර ගැනීමේදී එම කැපුම ආශ්‍රිතව විශාල තාපශක්තියක් ගොඩ නැගී එම ස්ථානය දැඩි ලෙස රත්විමකට භාජනය වෙනවා. මෙසේ අධික ලෙස රත්වීම නිසා ඇතැම් විට එම ලෝහයේ ව්‍යයුහය (structure) වෙනස් වී එම ප්‍රදේශයේ ශක්තිමත්භාවය අඩු වන්නට හෝ අපේක්ෂිත ගති ලක්ෂණ වෙනස් වන්න පුළුවන්. මෙය හොඳ තත්වයක් නොවෙයි. නමුත් ජලය යොදාගෙන කරන කැපුමකදී මෙලෙස අධික ලෙස රත්වීම නිසා සිදුවන හානි සිදු වන්නේ නැහැ. මෙය මෙම කැපුම් ක්‍රියාවලියේ ඇති විශේෂ වාසියක්.

මේ විඩියෝවෙන් පෙන්වන්නේ අක්ෂ 5කින් සමන්විත CNC waterjet කැපුම් යන්ත්‍රයක්. මෙහි අක්ෂ පහෙන් අක්ෂ තුනක් සමන් විත වන්නේ ත්‍රිමාණ අවකාශයේ ඇති X, Y සහ Z යන අක්ෂ තුනයි. අනෙක් අක්ෂ දෙක ලෙස ගැනෙන්නේ තිරස් තලයට ඇති ආනතිය සහ Z අක්ෂය වටා කරකැවීම යි. (මෙය 5 degree of freedom චලනයක් ලෙසින් හඳුන්වන්නත් පුළුවන්) water jet cutting (වෝටර් ජෙට් කටින්) යනු විවිධ වර්ගයේ ද්‍රව්‍ය කැපීම සඳහා භාවිතා කරන කැපුම් ක්‍රියාවලියක්. මෙහිදී සිදු වන්නේ අධික පීඩනයක් යටතේ ඇති අධික වේගයෙන් ගලා යන ජල දහරාවක් මගින් ඇති කරන අධික බලය යොදාගෙන අවශ්‍ය කැපුම සිදුකර ගැනීමයි. ඉතා දෘඩ ද්‍රව්‍ය කැපීමේදී (උදා: වානේ, ගල් වැනි) ජලයට සීරුම් ද්‍රව්‍යයක් (abrasive substance) ද එකතු කරනවා. මෙසේ එකතු කරන සීරුම් ද්‍රව්‍යය නිසා කැපුම පහසු කරවනවා. සීරුම් ද්‍රව්‍ය රහිතව සිදුකරන වෝටර් ජෙට් කටින් ක්‍රියාවලියක් pure waterjet කැපුම් ක්‍රියාවලියක් ලෙසින් බොහෝ විට හඳුන්වනවා.සාමාන්‍යයෙන් වෙනත් කැපුම් ක්‍රමයක් භාවිතා කර කැපුමක් සිදු කර ගැනීමේදී එම කැපුම ආශ්‍රිතව විශාල තාපශක්තියක් ගොඩ නැගී එම ස්ථානය දැඩි ලෙස රත්විමකට භාජනය වෙනවා. මෙසේ අධික ලෙස රත්වීම නිසා ඇතැම් විට එම ලෝහයේ ව්‍යයුහය (structure) වෙනස් වී එම ප්‍රදේශයේ ශක්තිමත්භාවය අඩු වන්නට හෝ අපේක්ෂිත ගති ලක්ෂණ වෙනස් වන්න පුළුවන්. මෙය හොඳ තත්වයක් නොවෙයි. නමුත් ජලය යොදාගෙන කරන කැපුමකදී මෙලෙස අධික ලෙස රත්වීම නිසා සිදුවන හානි සිදු වන්නේ නැහැ. මෙය මෙම කැපුම් ක්‍රියාවලියේ ඇති විශේෂ වාසියක්.________________________________________________________=== විදුලොවින් – නොවිධිමත් සමාජ අධ්‍යාපනය උදෙසා සමාජ මාධ්‍යය භාවිතයකි========= Social media for non-formal social education ======web magazine: www.vidulowin.lkFounder: twitter.com/manojranaweera2

Posted by විදු ලොවින් – Science & Technology on Monday, October 12, 2015

Leave A Reply

Your email address will not be published.