ඇමතීම්

Home » ඇමතීම්

විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය මූලික කොට ගත් නව දැනුම සමාජගත කිරීම වෙනුවෙන් “විදු ලොවින්” දරනා මෙම උත්සාහය වඩාත් ඵලදායී කර ගැනීමට අපහට ඔබගේ වටිනා අදහස් ඉතාමත්ම වැදගත් ය.

එසේම ඔබට හැකි නම් “විදු ලොවින්” වෙබ් අඩවිය  වෙත ලිපි සම්පාදනය කර මෙහි  සම්පත් දායකයෙකු වන්නට එය අපි අතිශයින්ම අගය කරමු.

පහත පෝරමය පුරවා ඔබගේ අදහස්, යෝජනා , චෝදනා, හෝ සම්පත් දායකත්වය වෙනුවෙන් ඔබේ කැමැත්ත සඳහන් කොට අප වෙත යොමු කරන්න.
ස්තුති.

ඔබගේ වටිනා අදහස් අපට කියන්න

 

Verification