ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

e-NV200 විදුලි වෑන් රථය

59

මේ ඡායාරූපයේ තියෙන්නේ  නිසාන් මෝටර් රථ සමාගම විසින් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය (delivery) සඳහා හඳුන්වා දෙන අලුත්ම විදුලි වාහනය. මෙය නම් කර තියෙන්නේ e-NV200 ලෙසින්. මෙය all-electric වර්ගයේ වාහනයක්. ඒ කියන්නේ, සම්පුර්ණelectric carයෙන්ම විදුලියෙන් ධාවනය වන වාහනයක්. කිලෝ වොට් 80ක මෝටරයකින් ධාවන වන මෙහි බැටරිය එක් වරක් සම්පුර්ණයෙන්ම ආරෝපණය කල විට කිලෝමීටර් 170ක පමණ දුරක් ධාවනය කරන්න පුලුවන්. භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා ඝන මීටර් 4.2ක පරිමාවක ඉඩක් ඇති මෙයට 770kg ක භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් රැගෙන ගිය හැකියි.

මහා මාර්ගයේ සිදුවන පරිසර දුෂණය යම් මට්ටමකට අඩු කිරීම සඳහා මෙය හොඳ සහයෝගයක් ලබා දේවි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.