ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

පුංචි විදුලි දුම්රිය

30

විදුලි දුම්රියක් කියල කිව්වට විදුලි දුම්රිය සහ මේ සිද්ධ වෙන දේ අතර සම්බන්ධයක් නැහැ. සන්නායකයක් තුලින් ධාරාවක් ගමන් කරන විට ඒ වටා ඇතිවන චුම්භක ක්ෂේස්ත්‍රය තමයි ඔබ මේ දකින දෙයට හේතු පාදක වෙන්නේ. අපි ඒක තවත් සරළව තේරුම් ගනිමු.

මෙහි තියෙන්නේ බැටරියක්, ස්ථිර චුම්භක දෙකක්, සහ තඹ කම්බි දඟරයක්. බැටරියේ අග්‍ර දෙකට වෙන වෙනම ස්ථිර චුම්භක දෙක සවි කරනවා. මෙසේ කාන්දම් සවි කල බැටරිය දඟරය තුලට ඇතුල් කල විට කාන්දම සහ දඟරය එකිනෙක ස්පර්ශ වන නිසා ධන අග්‍රයේ සිට සෘණ අග්‍රයට දඟරය හරහා ධාරාවක් ගමන් කරනවා. දඟරය හරහා ධාරාව ගමන් කරන විට, එම දඟරය විද්‍යුත් චුම්භකයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ, දඟරය තුල චුම්භක ක්ෂේස්ත්‍රයක් ගොඩ නැගෙනවා. බැටරියේ ධන සහ සෘණ අග්‍ර වලට සවි කල ස්ථිර චුම්භක දෙකත් තියෙන්නේ දඟරය මගින් ඇති කල චුම්භක ක්ෂේස්ත්‍රය තුල. ස්ථිර චුම්භක වල චුම්භක ක්ෂේස්ත්‍රය සහ දඟරයේ චුම්භක ක්ෂේස්ත්‍රය එකිනෙක හා විකර්ෂණය කිරීම නිසා බැටරිය මත බලයක් ඇති වී එය තල්ලු වෙනවා. බැටරිය සම්පුර්ණයෙන්ම විසර්ජනය වන තුරු එය මේ ලෙසින් ගමන් කරනවා.

මෙහිදී කම්බි දඟරය තඹ කම්බි දඟරයක් වීම වැදගත්. තඹ වල චුම්භක ගුණ ඉතාම අඩු නිසා බැටරියට සවි කරන කාන්දම් දෙක දඟරයට ඇලෙන්නේ නැහැ. වානේ දඟරයක් වැනි දෙයක් භාවිතා කළා නම් එය වානේ දඟරයට ඇලෙනවා.

ඔන්න ඔහොම තමයි මේ පුංචි විදුලි දුම්රිය ගමන් කරන්නේ.

පුංචි විදුලි කෝච්චිය:මේ වීඩියෝව දුන්නේ අසංක නවීන්. ස්තුතියි අසංක ඔබට බොහොමත්ම.ඇත්තටම මොකක්ද මෙතන වෙන්නේ? විදුලි දුම්රියක් කියල කිව්වට විදුලි දුම්රිය සහ මේ සිද්ධ වෙන දේ අතර සම්බන්ධයක් නැහැ. සන්නායකයක් තුලින් ධාරාවක් ගමන් කරන විට ඒ වටා ඇතිවන චුම්භක ක්ෂේස්ත්‍රය තමයි ඔබ මේ දකින දෙයට හේතු පාදක වෙන්නේ. අපි ඒක තවත් සරළව තේරුම් ගනිමු.මෙහි තියෙන්නේ බැටරියක්, ස්ථිර චුම්භක දෙකක්, සහ තඹ කම්බි දඟරයක්. බැටරියේ අග්‍ර දෙකට වෙන වෙනම ස්ථිර චුම්භක දෙක සවි කරනවා. මෙසේ කාන්දම් සවි කල බැටරිය දඟරය තුලට ඇතුල් කල විට කාන්දම සහ දඟරය එකිනෙක ස්පර්ශ වන නිසා ධන අග්‍රයේ සිට සෘණ අග්‍රයට දඟරය හරහා ධාරාවක් ගමන් කරනවා. දඟරය හරහා ධාරාව ගමන් කරන විට, එම දඟරය විද්‍යුත් චුම්භකයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ, දඟරය තුල චුම්භක ක්ෂේස්ත්‍රයක් ගොඩ නැගෙනවා. බැටරියේ ධන සහ සෘණ අග්‍ර වලට සවි කල ස්ථිර චුම්භක දෙකත් තියෙන්නේ දඟරය මගින් ඇති කල චුම්භක ක්ෂේස්ත්‍රය තුල. ස්ථිර චුම්භක වල චුම්භක ක්ෂේස්ත්‍රය සහ දඟරයේ චුම්භක ක්ෂේස්ත්‍රය එකිනෙක හා විකර්ෂණය කිරීම නිසා බැටරිය මත බලයක් ඇති වී එය තල්ලු වෙනවා. බැටරිය සම්පුර්ණයෙන්ම විසර්ජනය වන තුරු එය මේ ලෙසින් ගමන් කරනවා.මෙහිදී කම්බි දඟරය තඹ කම්බි දඟරයක් වීම වැදගත්. තඹ වල චුම්භක ගුණ ඉතාම අඩු නිසා බැටරියට සවි කරන කාන්දම් දෙක දඟරයට ඇලෙන්නේ නැහැ. වානේ දඟරයක් වැනි දෙයක් භාවිතා කළා නම් එය වානේ දඟරයට ඇලෙනවා.ඔන්න ඔහොම තමයි මේ පුංචි විදුලි දුම්රිය ගමන් කරන්නේ. මිතුරන්ටත් බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා.=====================================අන්තර්ජාලයේ තාක්‍ෂණික දැනුම තක්සලාව – විදුලොවින් එකතු වෙන්න අප සමගFacebook: www.facebook.com/vidulowin.lkWeb : www.vidulowin.lkවෙබ් අඩවි නිර්මාණය සහ තාක්‍ෂණික සහය www.ebonetwork.com මිතුරන්ගෙන්

Posted by විදු ලොවින් – Science & Technology on Saturday, March 7, 2015

Leave A Reply

Your email address will not be published.