ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

Formula 1 තිරිංග පරික්ෂාව

139

මෝටර් රථ තරග (කාර් රේස්) සඳහා භාවිතා කරන Formula 1 මෝටර් රථයක තිරිංග පද්ධතිය පරික්ෂා කරන අවස්ථාවක දසුනක් තමයි පහත ඇති වීඩියෝවේ පෙන්වන්නේ.

ඔබ දන්නවා ශක්තිය කියන්නේ සංස්ථිතික දෙයක්, එනම් ශක්තිය නිර්මාණය කරන්නවත් විනාශ කරන්නවත් බැහැ- කරන්න පුළුවන් එකම දේ එක ප්‍රභේධයක සිට තවත් ප්‍රභේධයකට එම ශක්තිය පරිවර්තනය කිරීම පමණයි. (තාපගති විද්‍යාවේ පළමු නියමයෙන් කියවෙන්නේ මේ දේ).

අධික වේගයකින් ගමන් කරන මෙවැනි කාරයක තිබෙන ශක්තිය තමයි එහි චාලක ශක්තිය. වාහනයේ වේගය අඩාල කරන්න නම් මේ චාලක ශක්තිය අඩු කරන්න ඕනේ. ශක්තිය විනාශ කරන්න බැරි නිසා කරන්න තියෙන දේ තමයි මේ චාලක ශක්තිය වාහනයේ වේගය මත රඳා නොපවතින වෙනත් ශක්තියක් බවට පරිවර්තනය කිරීම. තිරිංග පද්ධතිය මගින් කරන්නේ ඒ දේ තමයි. එනම්, තිරිංග තද කිරීමකදී මෝටර් රථයේ චාලක ශක්තියෙන් අති විශාල ප්‍රමාණයක් තිරිංග තැටියේදී (brake disk) තාප ශක්තිය ලෙසින් පරිසරයට මුදා හරිනවා. මේ අනුව තමයි වාහනයේ චාලක ශක්තිය හානි වී එහි වේගය අඩු වන්නේ. අධික වේගයෙන් ධාවනය වන මෙවන් මෝටර් රථයක අධික චාලක ශක්තියක් තියෙන නිසා තිරිංග තැටියේදී අධික තාප ශක්තියක් නිපදවෙනවා. මේ නිසා තමයි මේ තිරිංග තැටිය ගිණියම් වෙන්නේ. මෙසේ අධික ලෙසින් රත්වූ තිරිංග තැටිය ඉතා ඉක්මනින් නිමෙන්නත් ඕනේ. එනම්, තිරිංග තැටියේ ඇති තාප ශක්තිය ඉතාම ඉක්මනින් පරිසරයට මුදා හරින්න ඕනේ. මේ නිසා තමයි තිරිංග තැටියට හොඳ වාතාශ්‍රයක් ලැබෙන්න ඕනේ කියල කියන්නේ.

මෝටර් රථ තරග (කාර් රේස්) සඳහා භාවිතා කරන Formula 1 මෝටර් රථයක තිරිංග පද්ධතිය පරික්ෂා කරන අවස්ථාවක දසුනක් තමයි මේ වීඩියෝවේ පෙන්වන්නේ. ඔබ දන්නවා ශක්තිය කියන්නේ සංස්ථිතික දෙයක්, එනම් ශක්තිය නිර්මාණය කරන්නවත් විනාශ කරන්නවත් බැහැ- කරන්න පුළුවන් එකම දේ එක ප්‍රභේධයක සිට තවත් ප්‍රභේධයකට එම ශක්තිය පරිවර්තනය කිරීම පමණයි. (තාපගති විද්‍යාවේ පළමු නියමයෙන් කියවෙන්නේ මේ දේ). අධික වේගයකින් ගමන් කරන මෙවැනි කාරයක තිබෙන ශක්තිය තමයි එහි චාලක ශක්තිය. වාහනයේ වේගය අඩාල කරන්න නම් මේ චාලක ශක්තිය අඩු කරන්න ඕනේ. ශක්තිය විනාශ කරන්න බැරි නිසා කරන්න තියෙන දේ තමයි මේ චාලක ශක්තිය වාහනයේ වේගය මත රඳා නොපවතින වෙනත් ශක්තියක් බවට පරිවර්තනය කිරීම. තිරිංග පද්ධතිය මගින් කරන්නේ ඒ දේ තමයි. එනම්, තිරිංග තද කිරීමකදී මෝටර් රථයේ චාලක ශක්තියෙන් අති විශාල ප්‍රමාණයක් තිරිංග තැටියේදී (brake disk) තාප ශක්තිය ලෙසින් පරිසරයට මුදා හරිනවා. මේ අනුව තමයි වාහනයේ චාලක ශක්තිය හානි වී එහි වේගය අඩු වන්නේ. අධික වේගයෙන් ධාවනය වන මෙවන් මෝටර් රථයක අධික චාලක ශක්තියක් තියෙන නිසා තිරිංග තැටියේදී අධික තාප ශක්තියක් නිපදවෙනවා. මේ නිසා තමයි මේ තිරිංග තැටිය ගිණියම් වෙන්නේ. මෙසේ අධික ලෙසින් රත්වූ තිරිංග තැටිය ඉතා ඉක්මනින් නිමෙන්නත් ඕනේ. එනම්, තිරිංග තැටියේ ඇති තාප ශක්තිය ඉතාම ඉක්මනින් පරිසරයට මුදා හරින්න ඕනේ. මේ නිසා තමයි තිරිංග තැටියට හොඳ වාතාශ්‍රයක් ලැබෙන්න ඕනේ කියල කියන්නේ.———වෙබ් සඟරාව: www.vidulowin.lk(වෙබ් සඟරාවේ සාමාජිකත්වය අරගෙන නැති නම් ඒක ගන්න අමතක කරන්න එපා.)[Shared via: www.youtube.com/watch?v=UWra93NkrHU]

Posted by විදු ලොවින් – Science & Technology on Saturday, March 5, 2016

Leave A Reply

Your email address will not be published.