ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

රෝල් කරන TV

20

LG සමාගම විසින් නිපදවා ඇති සහ නුදුරු අනාගතයේදී වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂිත නම්‍යශීලි රුපවහිණිය ගැන කෙටි ලිපියකි මෙය.

16. Flexible TV

Leave A Reply

Your email address will not be published.