ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

ඩිසල් පරදා හයිඩ්‍රජන් පෙරට

5

නිවැරදි කිරීම:
මෙහි මිල ගණනය කිරීම පහත පරිදි විය යුතුය:
ix35 Diesel මිල : £0.079 /km (ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 16ක් පමණ)
ix35 Hydrogen මිල : £0.040 / km (ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 8ක් පමණ)
අත්වැරදීමකින් දශම ස්ථාන වරදක් සිදුවී ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න.Hydrogen cheaper than Diesel

Leave A Reply

Your email address will not be published.