ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

ජපානයෙන් ඇමෙරිකාවට Maglev ණයට

34

7. Japan lends maglev to USA

maglev පැහැදිලි කරන වීඩියෝවට මෙතනින් පිවිසෙන්න 
https://www.facebook.com/photo.php?v=645805085465299&set=vb.524067577639051&type=3&theater

වෙබ් අඩවියේ පළවූ සම්පුර්ණ ලිපිය පහත ඉදිරිපත් කර ඇත.

The Japanese government has promised to lend the United States half of the cost of building the first “Super-Maglev” train, reducing travel time between Baltimore and Washington DC to just 15 minutes.

Tokyo is so keen to show off its technology that it will provide loans for half the estimated $8 billion (£5bn) cost of installing the tracks, Japan’s Asahi newspaper said on Tuesday.

The American federal government is keen on the project, according to Central Japan Railway Co., and state authorities are especially enthusiastic.

“The national government has shown interest,” a source at the company said. “But a number of the states in the north-east corridor — such as Maryland — are particularly keen for faster rail links and more advanced technology.”

The 37-mile journey between Washington DC and Baltimore presently takes one hour by conventional rail link, and the Japanese government and Central Japan Railway Co. hope to use the project to showcase what it believes will be the transportation technology of the future.
——————————————————————————————————————–
Above is a complete reproduction (for the sake of information preservation) of the article “Japan offers to lend US half the cost of ‘Super Maglev’ train between Washington and Baltimore” published on The Telegraph. The author is  Julian Ryall. 


Link to original article: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/10555330/Japan-offers-to-lend-US-half-the-cost-of-Super-Maglev-train-between-Washington-and-Baltimore.html

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.