ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

Laser cladding

30

මේ වීඩියෝවේ පෙන්වන්නේ ලේසර් ක්ලැඩින් (laser cladding) නම් ක්‍රියාවලිය. මෙයත් 3D printing මෙන් additive manufacturing (ආකලන නිමවුම්) කාණ්ඩයේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක්. බොහෝ විට මෙම ලේසර් ක්ලැඩින් ක්‍රියාවලිය භාවිතා කරන්නේ මෙවැනි උසින් වැඩි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයට නෙමෙයි. පෘෂ්ඨයක් මත ශක්තිමත් සහ ගණකම් ලෝහයක් ආලේප කිරීම වැනි කටයුතු වලදී සහ නඩත්තු කටයුතු වැනි දෑ වලදී.

සාමාන්‍යයෙන් මෙම ක්‍රියාවලියේදී පිරවුම් ද්‍රව්‍යය (filling material) කුඩු වශයෙන් හෝ වයරයක් වශයෙන් සපයනවා. මෙම වීඩියෝවේ පෙන්වන යන්ත්‍රයේ එය සපයන්නේ කුඩු වශයෙන්. අධි බලති ලේසර් ධාරාව භාවිතා කරන්නේ පිරවුම් ද්‍රව්‍යය උණු කිරීම සඳහා. මෙම තාක්‍ෂණය මගින් ඉතා කාර්යක්ෂම ලෙසින් වඩා නිවැරදි මිමි වලට භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරනන් පුළුවන්.

https://www.facebook.com/vidulowin.lk/videos/vb.524067577639051/848532321859240/?type=2&theater

Leave A Reply

Your email address will not be published.