ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

‍මී‍ළඟ ‍ද‍ශ‍ක‍යේ ‍අඟ‍හ‍රු ග්‍ර‍හ‍යා ‍වෙ‍ත ‍මි‍නි‍සුන්‍ ‍යැ‍වී‍මේ ‍න‍සා ‍මෙ‍හෙ‍යු‍ම

600

Mars mission‍අඟ‍හ‍රු ග්‍ර‍හ‍යා ‍හෙ‍වත්‍ ‍ර‍තු ග්‍ර‍හ‍යා ‍‍වෙ‍ත ‍මි‍නි‍සුන්‍ ‍යැ‍වී‍ම ‍ප‍සු‍ගි‍ය ‍සි‍ය‍ව‍සේ ‍සි‍ට ‍මි‍නි‍සා ‍දු‍ටු ‍සි‍හි‍න‍ය‍කි ‍එ‍ය ‍ත‍ව‍දු‍ර‍ටත්‍ ‍ සි‍හි‍න‍යක්‍ ‍නො‍ව‍න ‍බ‍ව ‍නා‍සා ‍ආ‍ය‍ත‍න‍ය ‍ප‍ව‍ස‍යි. ‍ඒ ‍ඔ‍වුන්ගේ”ORION” ‍න‍මැ‍ති ‍න‍ව‍ත‍ම ‍ග‍වේ‍ශ‍නයා‍න‍ය ‍නි‍ප‍ද‍වී‍මත්‍   ‍ස‍ම‍ගි‍නි. ‍මෙ‍ය ‍මෙ‍තෙක්‍ ‍නා‍සා‍හි ‍ආ‍ය‍ත‍න‍ය ‍නි‍ප‍ද‍වා ‍ඇ‍ති ‍ව‍ඩාත්‍‍ම ප්‍ර‍භ‍ල ‍ග‍වේ‍ශ‍ණ ‍යා‍නය‍යි.

අ‍ග‍හ‍රුග්‍ර‍හ‍යා ‍වෙ‍ත ‍මි‍නි‍සුන්‍ ‍යැ‍වී‍ම ‍ස‍ද‍හා ‍වි‍වි‍ද ‍ර‍ට‍වල්‍ ‍මෙන්‍‍ම ‍වි‍වි‍ද ‍අභ්‍යා‍ව‍කා‍ශ ‍ග‍වේ‍ශ‍ණ ‍ඒ‍ජන්‍‍සි ‍වි‍සින්‍ ‍නො‍යක්‍ ‍ආ‍කා‍ර‍යේ ‍සැ‍ල‍සුම්‍ ‍හා ‍යෝ‍ජ‍නා ‍ඉ‍දි‍රි‍පත්‍ ‍ක‍ර ‍ඇ‍ත.‍එ‍මෙන්‍‍ම ‍නො‍යක්‍ ‍පුද්‍‍ග‍ල‍යන්‍ව්‍ ‍වි‍සින්‍ ‍අඟ‍හ‍රු ‍ග‍වේ‍ශ‍ණ‍ය  පි‍ළි‍බ‍ද‍ව  ‍‍සැ‍ල‍සුම්‍ ‍හා ‍යෝ‍ජ‍නා ‍ඉ‍දි‍රි‍පත්‍ ‍ක‍ර ‍ඇ‍ත  අ‍ත‍ර ‍ඒ‍වා ‍කී‍ප‍යක්‍ ‍ප‍හ‍ත ‍දැක්‍‍වේ.

 1. Wernher von Braun proposal (1947 through 1950s)
 2. S. proposals (1950s and 1960s).
 3. Soviet mission proposals (1956 through 1970)
 4. NASA Space Exploration Initiative (1989)
 5. NASA Design reference missions (1990s)

‍ඉ‍හ‍ත ‍ස‍ද‍හන්‍ ‍ක‍ර‍න ‍ල‍ද ‍යෝ‍ජ‍නා ‍ප‍සු‍ගි‍ය ‍සි‍ය‍ව‍සේ‍දී ‍ඉ‍දි‍රි‍පත්‍ ‍වූ ‍ඒ‍වා ‍ව‍න ‍අ‍ත‍ර ‍ප‍හ‍ත ‍ස‍ද‍හන්‍ ‍යෝ‍ජ‍නා ‍ඉ‍දි‍රි‍පත්‍ ‍වූ‍යේ 2000 ‍ව‍ස‍රෙන්‍ ‍ප‍සු‍ව‍ය.‍

 1. NASA Design reference missions (2000+)
 2. MARPOST (2000–2005)
 3. ESA Aurora programme (2001+)
 4. ESA/Russia plan (2002)
 5. USA Vision for Space Exploration (2004)
 6. Mars Society Germany – European Mars Mission (EMM) (2005)
 7. China National Space Administration (CNSA) (2006)
 8. The One-Way Trip Option (2006); Mars to Stay (2006)
 9. Russian mission proposals (2011)
 10. NASA’s Journey to Mars: Pioneering Next Steps in Space Exploration (2015)

‍ඉ‍හ‍ත ‍ස‍ද‍හන්‍ ‍ක‍ර‍න ‍ල‍ද  ‍මෙ‍හෙ‍යුම්‍ ‍අ‍ත‍රින්‍ ‍මෑ‍ත ‍කා‍ල‍යේ‍දී ‍ව‍ඩාත්‍‍ම ‍ජ‍යත්‍‍ව‍ය‍ට ‍පත්‍ ‍වූ‍යේ journey  to mars ‍ය‍න ‍නා‍ම‍යෙන්‍ NASA  ‍‍ආ‍ය‍ත‍න‍ය ‍ඉ‍දි‍රි‍පත්‍ ‍ක‍ර‍නු ‍ලැ‍බූ ‍මෙ‍හෙ‍යු‍ම‍යි  එ‍හි ‍අ‍ර‍මු‍ණ ‍ව‍නු‍යේ ‍මී‍ළ‍ග ‍ද‍ශ‍ක‍ය ‍තු‍ළ‍දී ‍ මි‍නි‍සෙ‍කු ‍අ‍ග‍හ‍රු ග්‍ර‍හ‍යා ‍වෙ‍ත ‍යැ‍වී‍ම‍ය. පෙ‍ර ‍ස‍ද‍හන්‍ ‍ක‍ර‍න ‍ල‍ද ORION  ‍ග‍වේ‍ශ‍ණ ‍යා‍න‍ය‍ද ‍මෙ‍ම‍ කාර්‍ය‍ය ‍වෙ‍නු‍වෙන්‍ ‍නි‍ප‍ද‍ව‍න ‍ල‍දී.

මෙ‍ම ‍මෙ‍හෙ‍යු‍ම ‍ස‍ද‍හා ‍අ‍දි‍ය‍ර ‍තු‍නක්‍ ‍ඇ‍තු‍ලත්‍ ‍වේ. ප්‍ර‍ථ‍ම ‍අ‍දි‍ය‍රේ‍දී පෘ‍තු‍වි‍ය ‍තු‍ල ‍හා ‍ජාත්‍යන්‍‍ත‍ර ‍අභ්‍යා‍ව‍කා‍ශ ‍මධ්‍යස්‍‍ථාන‍යේ ‍රැ‍දී ‍සි‍ටි‍මින්‍ ‍දීර්‍ඝ‍‍කා‍ලී‍න ‍අභ්‍යා‍ව‍කා‍ශ ‍ මෙ‍හෙ‍යුම්‍ ‍ව‍ල‍දී ‍මි‍නිස්‍ ‍සි‍රු‍රෙ‍හි ‍සි‍දු‍ව‍න ‍වෙ‍නස්‍ ‍වීම්‍ ‍ආ‍දි‍ය ‍පි‍ළි‍බ‍ද ‍හැ‍දෑ‍රීම්‍  ‍සි‍දු ‍කි‍රී‍ම‍ට NASA ‍ආ‍ය‍ත‍නය  ‍බ‍ලා‍පො‍රොත්‍‍තු ‍වේ. ‍දෙ‍ව‍න ‍අ‍දි‍ය‍රේ‍දී ‍පෘ‍තු‍වි‍ය ‍ස‍හ ‍චන්‍ද්‍ර‍යා ‍අ‍ත‍ර ‍යම්‍ ‍කා‍ල‍යක්‍ ‍රැ‍දී ‍සි‍ටි‍මින්‍ ‍ත‍ව‍දු‍ර‍ටත්‍ ‍පු‍හු‍නු ‍ක‍ට‍යු‍තු ‍ස‍හ ‍අද්‍ය‍න‍යන්‍ ‍සි‍දු ‍කි‍රී‍ම‍ට ‍බ‍ලා‍පො‍රොත්‍‍තු ‍වේ. ‍තෙ‍ව‍න    ‍අ‍දි‍ය‍රේ‍දී ‍අඟ‍හ‍රු ග්‍ර්‍හ‍යා ‍වෙ‍ත ‍මි‍නි‍සුන්‍ ‍යැ‍වී‍ම‍ට ‍බ‍ලා‍පො‍රොත්‍‍තු ‍ව‍න ‍අ‍ත‍ර ඉන්‍‍ප‍සු‍ව ක්‍ර්‍ම‍යෙන්‍ ‍ජ‍නා‍වා‍ස ව්‍යා‍ප්‍‍ත ‍ ‍කි‍රී‍ම‍ට ‍ස‍හ ‍ඔ‍වු‍න‍ට ‍අ‍වශ්‍ය ‍ජ‍ල‍ය,‍ඉන්‍‍ද‍න,ගො‍ඩ‍නැ‍ගී‍මේ ද්‍රව්‍ය ‍ආ‍දි‍ය ‍ ‍‍ස‍ප‍යා ‍ගැ‍නී‍ම ස‍ද‍හා ක්‍ර‍ම ‍සම්‍‍පා‍ද‍න‍ය‍ට  ‍බ‍ලා‍පො‍රොත්‍‍තු ‍වේ. එ‍මෙන්‍‍ම 2020 ‍දී ‍අඟ‍හ‍රු ‍වෙ‍ත ‍යැ‍වී‍ම‍ට ‍නි‍ය‍මි‍ත ‍රෝ‍ව‍ර‍ය‍ද ‍මේ ‍ස‍ද‍හා ‍උ‍ප‍කා‍රී ‍ව‍නු ‍ඇ‍ති ‍බ‍ව ‍නා‍සා ප‍රි‍පා‍ල‍න‍ය‍ ප‍ව‍ස‍යි ‍එ‍මෙන්‍‍ම ‍රො‍බෝ‍වන්‍ ‍යො‍දා‍ගෙ‍න ‍භූ‍ග‍ත ‍නි‍වා‍ස(‍වා‍සස්‍‍‍ථාන) ‍ඉ‍දි‍කි‍රී‍ම‍ට යෝ‍ජි‍ත ‍බ‍ව‍ද ‍ඔ‍හු ‍වි‍සින්‍ ‍පැ‍හැ‍දි‍ලි ‍ක‍ර‍න ‍ල‍දි.

කෙ‍සේ‍වෙ‍තත්‍ ‍අ‍ග‍හ‍රු ‍වෙ‍ත ‍මි‍නි‍සුන්‍ ‍යැ‍වී‍‍මේ‍දී ‍මි‍නි‍සා‍ට ‍ප‍හ‍ත ‍ගැ‍ට‍ලු ‍ව‍ල‍ට ‍මු‍හු‍න ‍දී‍ම‍ට ‍සි‍දු‍ව‍නු ‍ඇ‍ත

 • අ‍ධි‍ක ‍වි‍ය‍ද‍ම
 • සව්‍ක්‍‍ය‍ම‍ය ‍තර්‍ජ‍න
 • අ‍ධි ‍ශක්‍‍ති‍ම‍ය ‍කොස්‍‍මික්‍ස්‍ ‍කි‍ර‍ණ ‍ස‍හ ‍වෙ‍නත්‍ ‍අ‍ය‍නී‍කෘ‍ත ‍වි‍කි‍ර‍ණ ‍හේ‍තු‍වෙන්‍ ‍ඇ‍ති‍ව‍න ‍ බ‍ල‍පෑම්‍
 • ගු‍රුත්‍‍ව‍ය ‍අ‍ඩු ‍බැ‍වින්‍ ‍සි‍දු‍ව‍න ‍බ‍ල‍පෑම්‍ (‍ඇස්‍‍පෙ‍නී‍ම ‍දුර්‍ව‍ල ‍වී‍ම)
 • පෘ‍ථි‍වි‍ය ‍ස‍ම‍ග ‍තත්‍‍කා‍ලී‍න ‍ස‍බ‍ද‍තා ‍පැ‍වැත්‍ ‍වී‍ම ‍අ‍සී‍රු ‍වී‍ම
 • ව‍යිද්‍ය ‍ප‍හ‍සු‍කම්‍ ‍පි‍ළි‍බ‍ද ‍ගැ‍ට‍ලු
 • සා‍මා‍ජී‍ය ‍හා ‍මා‍න‍සි‍ක ‍බ‍ල‍පෑම්‍

යම්‍ ‍දි‍නෙ‍ක ‍මි‍නි‍සා ‍හ‍ට ‍පෘ‍ථි‍වි‍යෙන්‍ ‍නික්‍‍මී‍ම‍ට ‍සි‍දු‍වූ‍ව‍හොත්‍ ‍එ‍දි‍න‍ට ‍මෙ‍ම ව්‍යා‍පෘ‍ති‍යේ ‍‍සාර්‍ථ‍කත්‍‍ව‍ය‍අ‍ප‍හ‍ට ‍ම‍හත්‍ ‍උ‍ප‍කා‍ර‍යක්‍ ‍වනු ‍ඇ‍ත.

ලිපි සම්පාදනය: සජුල රවිඳු ඉලංගසිංහ 

(විදුලොවින් වෙබ් සඟරාවේ ඇති සජුලගේ CV එක කියවීමට සජුලගේ නම මත click කරන්න)

Links  :-   https://en.wikipedia.org/wiki/Human_mission_to_Mars#

https://web.facebook.com/NASAOrion/?fref=ts

https://www.nasa.gov/content/nasas-journey-to-mars/

Leave A Reply

Your email address will not be published.