ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

රාත්තල් 2000 දෘඩ තැටියක්

11

මේ ඡායාරූපයේ තියෙන්නේ  1956 වසරේදී IBM සමාගමේ 305 RAMAC නම් පරිගණකයේ දෘඩ තැටිය හෙවත් hard disk එක ගුවන් මගින් ප්‍රවාහනය කරන අවස්ථාවක්. මේ දෘඩ තැටියේ බර රාත්තල් 2,000ක ට වඩා වැඩියි. මෙහි දත්ත ගබඩා කිරීමේ ධාරිතාවය මෙගා බයිට් 5 පමණ වෙනවා. දත්තhard disk ගබඩා කරන අඟල් 24ක විශ්කම්භයකින් යුතු තැටි 50කින් මෙම දෘඩ තැටිය සමන්විතයි.

මෙම දෘඩ තැටියක් මිලදී ගැනීම සඳහා එකල අධික මිලක් ගෙවන්නට සිදුවී තිබෙනවා. මේ නිසා, දෘඩ තැටි මිලදී ගැනීම වෙනුවට ඒවා කුලී පදනම මත ලබා ගැනීමයි සිදුකර තිබෙන්නේ. 1956 වසරේදී මෙම දෘඩ තැටිය වසරක කාලයක් සඳහා කුලී පදනම මත ලබා ගැනීමට ගෙවන්නට සිදුවී ඇති මුදල ඇමෙරිකානු ඩොලර් 35,000ක්. (එම මුදල 2012 වසරට සාපේක්ෂව ගත්තොත් ඇමෙරිකානු ඩොලර් 295,000ක්.) මේ අනුව මෙය මිලදී ගැනීමට කෙතරම් විශාල මුදලක් වැය කිරීමට සිදු වෙන්න ඇතිද කියා දල අදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන්.

IBM 305 RAMAC පරිගණකය තමයි ලොව ප්‍රථම වාණිජ පරිගණකය ද්විතියික ගබඩාවක් (secondary storage ලෙසින් මෙවැනි දෘඩ තැටියක් භාවිතා කල. RAMAC යන වදන සැදී තිබෙන්නේ Random Access Method of Accounting and Control යන වදන් පෙළ කෙටි කිරීමෙන්. මෙම පරිගණකය මුලින්ම ලොවට ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ 1958 වසරේ සැප්තැම්බර් 14 වෙනි දින. මුල්ම IBM 305 RAMAC පරිගණකය ස්ථාපනය කර තිබෙන්නේ ඇමෙරිකානු මෝටර් රථ සමාගමක් වන ක්‍රයිස්ලර් (Chrysler) සමාගමේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.