ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

Pelton turbine

23

මේ ඡායාරූපයේ තියෙන්නේ ජල විදුලිය නිපදවීම සඳහා භාවිතා කරන පෙල්ටන් ටර්බයිනයක් (Pelton turbine). පෙල්ටන් කියන නම යෙදෙන්නේ ඇත්තටම මෙහි තල බමරයට (rotor) එකට. මෙම පෙල්ටන් රෝදය නිර්මාණය කර තියෙන්නේ ලෙස්ටර් ඇලන් පෙල්ටන් කියන නිර්මාපකයා විසින් 1870 වසරේදී පමණ.pelton wheel

ටර්බයින වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකක් තියෙනවා. (1) Reaction Turbine (2) Impulse Turbine. මෙම පෙල්ටන් ටර්බයිනය අයත් වන්නේ Impulse ටර්බයින් වර්ගයට. ජල විදුලි බලාගාර වල බහුලවම භාවිතා වන ටර්බයින් වර්ගයක් තමයි මේ පෙල්ටන් ටර්බයින්. මෙහිදී සිදුවන්නේ ජල ධාරාව ටර්බයින තල මත ගැටීමේදී සිදුවන ගම්‍යතා වෙනස හේතුවෙන් ඇතිවන්නා වූ බලය භාවිතා කර ටර්බයිනය කරකවිමයි.

ජල ධාරාව පැමිණෙන දිශාව සහ එය ආපසු යන දිශාව අතර කෝණය අංශක 180කට ආසන්න නම්, එනම්, ජල ධාරාව සම්පුර්ණයෙන්ම ආපසු හරවන ආකාරයට ටර්බයින තල සකස් වී ඇති විට සිදුවන ගම්‍යතා වෙනස උපරිම බැවින් වැඩි බලයක් ටර්බයින තල මත ඇති කරන්න හැකියාව තිබෙනවා. මෙන්න මේ කාරණය නිසා තමයි මෙම ටර්බයින තල ගොටුවක ආකාරයට පිහිටා තියෙන්නේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.