ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

කර්මාන්ත ශාලාව තුල Honda කාර් හැදෙන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය

14

කර්මාන්ත ශාලාව තුල Honda කාර් හැදෙන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය මේ විඩියෝවෙන් නරඹන්න

Posted by විදු ලොවින් – Science & Technology on Friday, August 16, 2013

Honda Civic Manufacturing

Leave A Reply

Your email address will not be published.