ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

ලිපි රචකයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීම

ඔබට පහත ඛාණ්ඩ දෙක යටතේ අධ්‍යාපනික වටිනාකමකින් යුතු ලිපි ඉදිරිපත් කල හැක. (විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණයට සීමා විය යුතු නැත.) උසස්පෙළ හෝ සාමාන්‍ය පෙළ විෂය ඉලක්ක කරගත් ලිපි මාලාවන් ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාවද ඔබ සතුව ඇත.

1.පරිවර්තන ලිපි                 වෙනත් භාෂාවකින් ලියවුනු ලිපි සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කර ඉදිරිපත් කිරීම

2.ස්වයං නිර්මාණ                 ඔබගේ දැනුම, අත්දැකීම් හෝ අධ්‍යාපනය තුලින් ඔබ විසින්ම සම්පාදනය කරන ලිපි

මුලික අවශ්‍යතා:

පරිවර්තන ලිපි: මේ සඳහා ඔබට අදාළ විෂය ක්‍ෂේස්ත්‍රය පිළිබඳව මනා දැනුමක් තිබීම අත්‍යාවශ්‍ය නැත. නමුත් පරිවර්තනය සඳහා යොදා ගන්නා මුලික ලිපිය පිළිගත් තොරතුරු මුලාශ්‍රයකින් ලබා ගත යුතුය (උදා: විකිපීඩියා).

ස්වයං නිර්මාණ: අදාළ විෂය ක්‍ෂේස්ත්‍රය පිළිබඳව මනා දැනුමක් ඔබ සතු විය යුතුය. මේ දැනුම ඔබගේ අධ්‍යාපනය තුලින් හෝ අත්දැකීම් තුලින් යන ආකාර දෙකින් එකකින් හෝ දෙකෙන්ම විය හැක. මෙයින් අදහස් කරනුයේ ලිපි ලිවිම සඳහා ඔබට මහා උගත්කමක් හෝ විශාල අත්දැකීම් සම්භාරයක් අවශ්‍ය යන කාරණාව නොවේ. ඔබ ලියනා දෙය නිවැරදිව ලිවිම සඳහා දැනුම තිබීම ප්‍රමාණයවත් ය.

ඔබේ දැනුම බෙදාගන්න අනෙක් අය සමඟ, ලිපි රචකයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීම සඳහා පහත පෝරමය පුරවා එවන්න.

*අප ඔබව සම්බන්ධ කර ගන්නා එකම මාධ්‍යය ඊමේල් බැවින් ඔබ නිතර භාවිතා කරන ඊමේල් ලිපිනයක් නිවැරදිව සටහන් කරන්න

Author Registration
ලිපි රචකයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීම

ලිපි සම්පාදකයින්

[authors_page role=”administrator” counter=”post”]

[authors_page role=”contributor” counter=”post”]