ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

SWG (Standard Wire Gauge) පරිමාණය අඟල් සහ මිලිමීටර් වලින්)

21

සැ.යු: මෙය wire gauge යන නම භාවිත කලද තහඩු වල ගණකම මැනීම සඳහාද මෙය යොදා ගනී.
6. Standard Wire Gauge

Leave A Reply

Your email address will not be published.