ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

Tech Quiz 1

23

tech quiz 1

මෙම ගැටළුවට ලබා දුන් පිළිතුරු අතරින් තෝරා ගත් කිහිපයක් පහත ඇත.

පිළිතුර 1: සජිත් උපේන්ද්‍ර

මේවා භාවිතා කරන්නේ විශේෂයෙන් බෝල්ට් Nut හෝ hole සදහා පොටවල් කැපීමට. වර්තමානයේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර (Lathe, CNC) මගින් Nut or holeවල පොටවල් කැපුවත් මෙම ටැප් සෙට් එක යොදාගන්නනේ අතින් වැඩ කරගත හැකි විදියට. මේ ටැප් සෙට් භාවිතා කරන්න හැඩලයක් තියනවා ඒකට කියන්නේ Tap Handle කියලා.

මෙතන තියෙන්නේ Tap Set එකක්.. හරිනම් මෙතන කටු වර්ග තුනක් තියනවා.. පළවෙනි කටුවට (කළුපාට එක වලල්ලක් තියන එක) කියන්නේ “ටැප් කටුව” කියලා.. දෙවනි කටුවට (කළුපාට වළලු දෙකක් තියන එක) “මැදි කටුව” කියලා.. අන්තිම කටුවට කියන්නේ “නිම් කටුව” කියලා.. පොටක් කැපීමේදී Tap Handle එක භාවිතයෙන් මේ කටු වර්ග ඉහතකී 1, 2, 3 පිළිවෙලට පොට කපන්න යොදාගන්න ඕන.. M5, M10, M12 යන විවිධ ප්‍රමාණයන්වලට මෙම Tap Set සහ Tap හැඩල නිෂ්පාදනය කර තිබෙයි.

පිළිතුර 2: අසන්ත පීරිස්

ටැප් කටුවක්.

යම් කිසි වැඩ කොටසක අලුතින් පොටක් (ඉස්කුරැප්පුවක්) නිර්මානය (කැපීම) සදහා මෙය භචිතා කරන අතර මෙහි හැඩලයක් සවි කිරීමේ හැකියාව ඇත.එමෙන්ම පළුදු වූ පොටක් නැවත ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමද යෙ සතු වේ.මෙහි ඇති අංක මගින අදාල කටුව තෝරා ගැනීම සිදු කරයි

පිළිතුර 3: සුරේෂ් ප්‍රියදර්ෂණ

ටැප් කටුව. ඇතුලත පොට කැපීම සදහා භාවිතා කරයි. විවිධ වූ මිනුම් ප්රමානයන්ගෙන් නිපදවා ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.